Wednesday, 10 August 2011

SEXTING - The next Chapter

Many of u have been sending in ur thoughts about the SEXTING scenes and interacting with our online blog and videos but it's time to move on and think about what happens next. Visit our online blog to leave ur comments and help us decide how to develop the story and characters - shld we bring in new characters? What happens to the current characters? Have ur say on www.ag-sxto.net

SXTO - Datblygu'r olygfa nesaf

Mae llwyth ohonnoch chi wedi bod yn yamteb i'r blog SXTO rhyngweithiol ac yn dadlau am y golygfeydd a bai pwy yw hi bod llun Lowri yn ei bra ar Facebook - ond beth yw'r cam nesaf? Beth ddylai ddigwydd nesaf? Ryden ni angen eich sylwadau chi er mwyn parhau'r stori a datblygu'r olygfa nesaf - ewch i www.ag-sxto.net i gyfrannu

Tuesday, 29 March 2011

Lowri Sion a Gavin yn cael eu cyfweld ar BBC Radio Cymru heno ma!

Gyda diwedd y daith yn agosau mae Lowri Sion, cyflwynydd y prosiect SXTO a Endaf Davies aka Gavin yn cael eu cyfweld yn fyw ar doddcom ar wefan BBC Radio Cymru am 7.30 heno ma!

Wedi cael ymateb negyddol gan nifer o'r disgyblion Ysgol - beth fydd y dyfodol i Gavin Jones? Beth yw'r diweddarf o ran y sgript? Mae nifer ohonnoch eisioes wedi ymweld a'r blog rhyngweithiol, ond mae angen mwy o syniadau arnom er mwyn eu trosglwyddo i'r awdures Bethan Gwanas ar gyfer cam nesaf y prosiect!

Ewch i www.ag-sxto.net i gyfrannu!

Thursday, 10 March 2011

Gavin's getting fed up on tour!

Well I'm strting 2 get really annoyed now,almost every single teenager we've met on tour is blaming me 4 that photo of Lowri that's on Facebook - it was only a bit of fun, I didn't know it was illegal 2 send rude pics, and it wasn't me who made her take it in the first place was it?! Duh!
If that wasn't bad enough, I'm also getting the blame for what happend with Frenchy, apparently I shld get kicked out of School and guess what?! It wasn't me who took that photo up her skirt in the French Class - I was pushing Mike to get him 2 do it but he didn't have 2 do what I said did he?! If he tried 2 push me 2 take the photo no way wld I have done it!
2 be honest I'm starting 2 get scared about what's gonna happen 2 me next. I mean these kids we're meeting, they r like jury members deciding my future and I'm starting 2 think that I'm never gonna get out of this mess. The kids think I'm a real bad guy and I'm gonna turn into my Uncle Gary, some of them even said that I'll end up in prison in a few years!
These kids really have got it all SO wrong, come on guys open ur eyes.......

Tuesday, 8 March 2011

Lowri Sion yn hel atgofion am wythnos gyntaf taith SXTO

'Wel fi ffili credu bod wythnos gyntaf y daith wedi dod i ben yn barod, ac am wythnos greadigol a chyffrous!

Gan mai perfformiad Theatr Forwm yw SXTO, fi'n whare rol y cysylltydd er mwyn pontio rhwng yr actorion a'r gynulleidfa. Yn dilyn y perfformiad byddai'n annog y gynulleidfa i drafod y pynciau, y cymeriadau a rhannu eu syniade am sut allwn ni ddatblygu a gwella'r sefyllfaoedd sy'n wynebu'r cymeriade.

Casglu'r syniade a barn y bobl ifanc sy'n bwysig yn y rhan yma o'r prosiect, er mwyn datblygu'r script ymhellach, a ni di cal amrywiaeth gret o syniade yr wythnos hon, mae na bobl ifanc glyfar a chreadigol tu hwnt yn Ysgolion Ceredigion!

Roedd gan pob grwp syniad newydd iw gynnig, megis syniadau ar gyfer yr olygfa ddylai ddod nesaf. Syniad un grwp oedd lleoli yr olygfa hon, sef golygfa 6, mewn gorsaf heddlu, ac yn ystod yr olygfa dylai'r cymeriadau; Meic, Gav a Lowri gael eu cwestiynnu er mwyn dod i nabod nhw yn well a deall ychydig am eu cefndir a'u bwyyd teuluol.

Syniad arall oedd i Gav ddatgelu ei deimladau 'go iawn' tuag at Lowri, oherwydd ym marn y grwp hwnnw mae Gavin mewn cariad gyda Lowri a dyna pam ei fod yn bihafio fel y mae o.

Yn ol grwp arall, dylai Lowri symud Ysgol o ganlyniad i'r achos o SXTO er mwyn dechrau bywyd newydd. Rydw i'n recordiuo pob un o'r syniadau er mwyn eu trosglwyddo i Bethan Gwanas gan mai hi fydd a'r dasg o ysgrifennu rhan nesaf y sgript,ac o feddwl am yr holl syniadau rydym wedi eu casglu yn barod, mae'n annodd gwybod sut bydd hi'n llwyddo i ddewis o'r holl syniadau da yma!

Yn ogystal a meddwl am ffyrdd o ddatblygu'r stori a'r cymeriadu rydw i hefyd yn holi i'r bobl ifanc ddisgrifio'r sefyllfaoedd a'r golygfeydd mewn un gair, ac o ystyried bod y mwyafrif yn ymwybodol o SXTO, roedd eu hymateb i'r cwestiwn hwn yn ddiddorol iawn.

"Scary", "interesting", "Funny", "Pervy". Amrywiaeth eang iawn. Edrych mlan at glywed mwy o syniadau yn ystod ein ymweliad a Sir Gar wythnos nesaf!

Wednesday, 2 March 2011

Disgyblion Ysgol yn llawn syniadau am sut i ddatblygu sgript SXTO

Yn ystod y dyddiau diwethaf mae cast a chriw SXTO wedi teithio o Dregaron i Aberystwyth a mlaen i Aberaeron i berfformio cynhycrhiad cyntaf y prosiect SXTO. Wedi ei berfformio yn arddull Theatre Forwm, mae cyfle i'r disgyblion ymateb i'r sefyllfaoedd sy'n codi, a thrafod syniadau am sut i ddatblygu'r sgript dros y dair mlynnedd nesaf.

'Mae'r disgyblion yn greadigol iawn wrth feddwl am sut i ddatblygu'r stori a'r cymeriadau, ac wrth feddwl am sut i ddelio a'r sefyllfaoedd annodd sy'n codi o fewn y cynhyrchiad' Lowri Sion, Cyflwynydd y Prosiect.

Yn ogystal a thrin a thrafod syniadau, mae cyfle i'r disgyblion ymuno mewn gyda'r cast i ddatblygu llif y stori, ac maen her i'r actorion ymateb i'r sefyllfaoedd ar y pryd.

'Rydw i'n hoff iawn o waith byr fyfyr, ac mae'n gyffrous i weld y disgyblion yn codi ac yn ymuno mewn gan newid y stori a gofyn inni ymateb i'r sefyllfaoedd newydd ar y pryd' Nia Ann, actores sy'n chware cymeriad Lowri, yr athrawes a'r Brifathrawes yn y cynhyrchiad presennol.

Yn ystod y daith bydd Lowri Sion yn recordio syniadau ac ymatebion y disgyblion er mwyn eu trosglwyddo i'r awdures Bethan Gwanas. Dros y flwyddyn nesaf bydd Bethan yn pori trwy'r syniadau hyn er mwyn creu sgript cyflwan ar y testun o fewn y ddwy flynnedd nesaf.

Edrychwn ymlaen i glywed mwy am ddatblygiadau'r daith ymhen y dyddiau nesaf!

Monday, 28 February 2011

TOUR STARTS TODAY! / TAITH YN CYCHWYN HEDDIW!


Rehearsals have finished and we are all excited about venturing out with this subject matter to Secondary Schools over the next 5 weeks, and it all kicks off in Ceredigion today!

During our 2 weeks of preparation for these Forum Theatre session's discoveries and realisations were sought and made, but more importantly a genuine appreciation with regards to how easily it is to get sucked in to this new phenomenon, and how and uncomplicated press of a button can lead to some horrendous and life changing encounters.

If we were to take a Polaroid picture of ourselves naked, there would be at least 4 different opportunities for us to THINK and DECIDE as to whether this is the right thing to do.

1- when we take the picture
2- when you put that picture in the envelope
3 - when you write a recipients address on that envelop
4 - during the long walk to the post box
5 - just as we go to post that picture.

5 moments to contemplate, way up, scrutinise your decision. You just would not do it!!!

All this time is taken away when we introduce the humble mobile phone into the equation. It's a simple case of out of sight out of mind, until that fateful day when we realise that everything we send into cyberspace is retrievable and will inevitably come back to haunt us.

Thursday, 24 February 2011

SAETHU GOLYGFEYDD AR GYFER PROSIECT SXTO /FILMING SCENES FOR SEXTING PROJECTDros y ddau ddiwrnod diwetha mae cast a chriw cynhyrchiad SXTO Arad Goch wedi bod allan ar leoliad mewn Ysgol leol yn saethu'r golygfeydd ar ffurf fideo, er mwyn uwchlwytho'r deunydd i flog newydd sbon fydd yn cyd fynd a'r prosiect dros y 3 blynnedd nesaf.

Over the past two days Arad Goch's SEXTING cast and crew have been out on location in a local High School, filming the SEXTING scenes for a brand new online blog which will coincide with the project over the next 3 years.Bydd 'SXTO'ar daith o amgylch Ysgolion Uwchradd Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gar o Ddydd Llun nesaf ymlaen!'SEXTING' will be touring High Schools in Ceredigion, Carmarthenhire and Pembrokeshire from next Monday onwards!

Bydd y cast a'r criw yn blogio ar hyd y daith felly cadwch fyny gyda'r newyddion diweddaraf yma!

The cast and crew will be blogging throughout the tour so watch this space for the latest news!

Monday, 21 February 2011

ARAD GOCH'S SEXTING PROJECTDirector Angharad Lee rehersing with actors Nia Ann and Endaf Davies

'Sexting' is the term used to describe the type of bullying that takes place through text messages, and usually involves sending a sexually orientated text message, and is an increasing problem for young people and in schools. Over the next three years we will be collaborating with Carmarthenshire County Council on a project to create awareness of the consequences of Sexting in Schools.

We are delighted that author and television presenter Bethan Gwanas has agreed to work with us on the project. Based on real life stories and research, Bethan has currently created a series of dramatic scenes portraying 'Sexting' scenarios in schools.

With a cast of young actors directed by Angharad Lee, these scenes will tour schools in Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire from February 28 onwards.

Forum Theatre techniques will be used in the production to encourage the young audience to respond and discuss the individual scenes, to make them think about what they would do or change if they were in the same situation.

To continue the discussion and develop the story and characters, an interactive resource will be created to enable young people to discuss, share experiences and develop the story. The ultimate aim is for Bethan to create a script for a stage show using the input, discussions and ideas of the young people.

Watch this space for further info about our online blog!

SXTODafydd Evans a Nia Ann - Dau o gast SXTO yn ymarfer yng Nghanolfan Arad Goch. Chwefror 2011.

SXTO neu ‘Sexting’ yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio’r math o fwlian sy’n digwydd trwy neges destun, gan amlaf trwy anfon llun anweddus neu neges gas, ac mae’n broblem gynyddol ymhlith pobl ifanc ac o fewn Ysgolion. Dros y tair blynedd nesaf byddwn yn cydweithio â Chyngor Sir Gaerfyrddin ar brosiect i greu ymwybyddiaeth o sgil effeithiau SXTO.

Rydym yn hynod o falch fod yr awdur a'r gyflwynwraig Bethan Gwanas wedi cytuno i gydweithio ar y prosiect hwn. Mae Bethan eisioes wedi creu cyfres o olygfeydd dramatig sy'n ymdrin â'r math o sefyllfaoedd sy'n codi mewn ysgolion, wrth i bobl ifanc anfon lluniau anweddus trwy neges destun.

Dan gyfarwyddyd Angharad Lee a chast o actorion ifanc; Nia Ann, Dafydd Evans, Endaf Davies a Lowri Sion, bydd y golygfeydd hyn yn teithio o amgylch ysgolion Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro o'r 28ain o Chwefror am 5 wythnos.

Defnyddir technegau Theatr Fforwm o fewn y cynhyrchiad, er mwyn annog y gynulleidfa ifanc i ymateb a thrafod y golygfeydd unigol, er mwyn meddwl beth fydden nhw'n ei wneud neu'n newid petaen nhw yn yr un sefyllfa.

Er mwyn parhau'r drafodaeth a datblygu'r stori a'r cymeriadau, bydd adnodd rhyngweithiol yn cael ei greu er mwyn i bobl ifanc drafod, rhannu profiadau a datblygu'r stori. Y nod yn y pendraw yw i Bethan greu sgript ar gyfer sioe lwyfan gan ddefnyddio mewnbwn, trafodaethau a syniadau'r bobl ifanc.

Bydd manylion am y blog yn cael ei ychwanegu yma'n fuan iawn felly gwyliwch y gofod!